TURISTIČNI BONI IN BONI 21

Vse, kar morate vedeti o bonih na enem mestu: ali se dedujejo, lahko plačam masažo ...

Objavljamo najpogostejša vprašanja in odgovore o turističnih bonih in bonih 21.
Fotografija: V nasprotju z lani lahko tokrat z boni poleg turističnih namestitev plačamo tudi obroke v restavracijah, potovanja pri turističnih agencijah, vstopnice za športne in kulturne prireditve, obisk fitnesa in smučarskih centrov, zabaviščnih parkov, najem vodnih plovil ter športne opreme pa tudi knjige ter učbenike za šolarje. FOTO: Leon Vidic, Delo
Odpri galerijo
V nasprotju z lani lahko tokrat z boni poleg turističnih namestitev plačamo tudi obroke v restavracijah, potovanja pri turističnih agencijah, vstopnice za športne in kulturne prireditve, obisk fitnesa in smučarskih centrov, zabaviščnih parkov, najem vodnih plovil ter športne opreme pa tudi knjige ter učbenike za šolarje. FOTO: Leon Vidic, Delo

Novi turistični boni v vrednosti 100 evrov za odraslega in 50 evrov za mladoletne se že unovčujejo. V primerjavi z lani lahko tokrat z njimi plačamo več stvari, med njimi tudi obisk fitnesa, najem vodnih plovil, učbenike za šolarje, končno čiščenje apartmaja, parkirišče, doplačilo za hišnega ljubljenčka, abonma za gledališče, živalski vrt, ne pa tudi posamezne ure masaže pri najljubšem maserju.

Finančna uprava RS (Furs) je pripravila seznam najpogostejših vprašanj in odgovorov v povezavi z lanskoletnimi turističnimi boni in letošnjimi boni 21. Objavljamo le nekaj najuporabnejših za državljane, medtem ko lahko preostala vprašanja, ki so vezana bolj na sam postopek uporabe bonov, preberete na spodnji povezavi.1. Kdo je upravičen do bona?

• Oseba, ki je imela stalno prebivališče v Sloveniji na dan 13. marec 2020 (velja za TB).
• Oseba s stalnim prebivališčem v Sloveniji na dan 30. junij 2021 (velja za BON 21).
Pri tem ni pomembno državljanstvo ali davčno rezidentstvo.
 
2. Kakšen bon lahko upravičenec unovči?

Lastnega ali prenesenega, ki ga dobi od osebe, ki izpolnjuje pogoje. Razlika je, da se lastni bon lahko unovči (izkoristi) v več manjših zneskih in pri različnih ponudnikih storitev, medtem ko prenosnik lahko na pridobitelja prenese le celotni bon, ta pa ga lahko koristi le enkrat (večkratno unovčevanje prenesenega ni mogoče).


3. Kaj potrebuje upravičenec (gost/stranka) za unovčitev bona(ov) pri ponudniku storitev?

Obvezno:
• Identifikacijski dokument oz. kopijo identifikacijskega dokumenta (ta dokument ni obvezen za prenosnika bona, npr. vnuk, ki mu je babica prenesla bon, ne potrebuje fotokopije babičinega identifikacijskega dokumenta).
• Izpolnjen obrazec Potrditev unovčitve bona (Priloga 1, Priloga 1 – BON 21).
• Obrazec za mladoletnega upravičenca podpišejo starš/zakoniti zastopnik/druga oseba, ki mu je z odločbo zaupan in zanj skrbi (rejnik, odgovorna oseba zavoda), pooblaščena tretja oseba.
• Celotna družina, ki skupaj koristi storitev, se lahko vpiše v en obrazec.
• Obrazec polnoletnega upravičenca pod skrbništvom podpiše skrbnik.

Če ima preneseni bon:
• Izpolnjeno Izjavo upravičenca o prenosu bona (Priloga 3, Priloga 3 – BON 21).
• Mladoletni upravičenec, ki letuje s tretjo osebo (babica, sosed, trener):
Izpolnjeno Izjavo zakonitega zastopnika oziroma skrbnika za unovčitev bona upravičenca po tretji osebi (Priloga 2, Priloga 2 – BON 21).
 
Za vsak posamezen bon (TB, BON 21) je treba izpolniti svoj obrazec. Npr. če je vnuku babica podarila/prenesla svoj TB in BON 21, mora babica izpolniti tako obrazec Priloga 3 kot tudi Prilogo 3 – BON 21.
 
Obrazci so dosegljivi na spletni strani.


4. Kako lahko preverim stanje lastnega bona in bona drugih oseb?

Stanje lastnega bona:

V zaprtem delu portala eDavki (https://edavki.durs.si) dostop s kvalificiranim digitalnim potrdilom ali z uporabniškim imenom in geslom, prek mobilne aplikacije eDavki (https://www.fu.gov.si/davki_in_druge_dajatve/poslovanje_z_nami/e_davki/mobilna_aplikacija_edavki/). Namesti se jo iz Google Play ali App Store; omogočen je dostop le z uporabniškim imenom in geslom.

Stanje bona drugih oseb:
Za dostop in vpogled v zaprti del portala eDavki za drugega zavezanca je treba urediti zunanje EDP-pooblastilo. S tem dejanjem boste imeli urejen dostop do pooblastiteljevega zaprtega dela eDavkov, kjer boste stanje dobroimetja lahko sproti spremljali.

Vloga za dodelitev in preklic zunanjih pooblastil je dostopna na povezavi.

Vlogo za pooblaščanje se pošlje na krajevno pristojen finančni urad, izjemoma je vlogo za vpogled v stanje bona mogoče poslati po e-pošti.

Vpogled v sistem se lahko opravi tudi prek informatorjev na številki 08 200 1005 ali na bon.info@gv.si z ustreznimi pravicami in po ustrezni identifikaciji osebe ter njene upravičenosti do želenih podatkov (npr. do podatkov za otroka).

5. Ali otrok bon lahko unovči, ko gre na počitnice s tretjo osebo (npr. starimi starši, sosedi, športnim klubom …)?

Da. Če bon za upravičenca, ki ima zakonitega zastopnika oziroma skrbnika (otrok ali polnoletna oseba, ki je postavljena pod skrbništvo), unovči oseba, ki ni njegov zakoniti zastopnik oziroma skrbnik, mora ponudniku storitev predložiti obrazec Izjava zakonitega zastopnika oziroma skrbnika za unovčitev bona upravičenca po tretji osebi (Priloga 2, Priloga 2 – BON 21; dosegljivo na spletni strani), ki jo podpiše zakoniti zastopnik oziroma skrbnik mladoletnega upravičenca. Tretja oseba na podlagi te izjave lahko pri ponudniku storitev opravi pisno potrditev unovčenja bona na predpisanem obrazcu Potrditev unovčitve bona (Priloga 1, Priloga 1 – BON2 1; dosegljivo na spletni strani), in sicer tako, da ga izpolni, podpiše ter priloži kopijo identifikacijskega dokumenta mladoletnega upravičenca (če ga ta ima v primeru novorojenega otroka, ki še nima osebne izkaznice, zadostuje rojstni list).

6. Ali lahko znesek dobim izplačan ali pa bon koristim kasneje, če bona ne bom mogel izkoristiti do 31. 12. 2021?

Ne. Če upravičenec bona ne unovči do 31. decembra 2021, ne more zahtevati izplačila bona v denarju niti ga ne more unovčiti kasneje.
 
7. Ali se bon deduje?

Ne, zakon določa, da se bon ne deduje. Bona, ki ga upravičenec pred smrtjo ni sam unovčil ali pa prenesel na drugo osebo, ni mogoče unovčiti. Če pa je upravičenec pred smrtjo bon prenesel na drugo osebo, ta lahko tak bon unovči na podlagi izpolnjenega obrazca o prenosu bona.


8. Kdo je ponudnik storitev, pri katerem se lahko unovči BON 21?

Poslovni subjekt, ki je na dan unovčitve bona vpisan v PRS in opravlja kot glavno dejavnost po SKD eno izmed dejavnosti:
03.120 Sladkovodno ribištvo
47.610 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami
49.392 Obratovanje žičnic
55. Gostinske nastanitvene dejavnosti (vključujoč vse poddejavnosti pod 55),
56. Dejavnost strežbe jedi in pijač (vključujoč vse poddejavnosti pod 56)
59.140 Kinematografska dejavnost
77.110 Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup
77.210 Dajanje športne opreme v najem in zakup
77.340 Dajanje vodnih plovil v najem in zakup
79.110 Dejavnost potovalnih agencij
79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj
79.900 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti
82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije
85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti
90.010 Umetniško uprizarjanje
90.020 Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje
90. Obratovanje objektov za kulturne prireditve
91.020 Dejavnost muzejev
91.040 Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov, varstvo naravnih vrednot
93.120 Dejavnosti športnih klubov
93.130 Obratovanje fitnes objektov
93.190 Druge športne dejavnosti
93.210 Dejavnost zabaviščnih parkov
93.292 Dejavnost smučarskih centrov
93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas.

9. Ali so ponudniki dolžni sprejemati bone oziroma določati zneske, do katerih se unovčujejo boni?

Ponudniki niso dolžni sprejemati bonov, zato je priporočljivo, da se upravičenci že pri rezervaciji letovanja pozanimajo o tem. Pri BON 21 je dodatno predpisano, da ponudnik lahko določi najnižji mogoči znesek za koriščenje bona za posamezno opravljeno storitev.

10. Ali lahko ponudnik storitve sam unovči bon, ki ga je prej na željo upravičenca do bona rezerviral, upravičenec pa je rezervacijo tik pred zdajci odpovedal?

Ne, ponudnik storitve ne sme sam unovčiti bona. Pogoj za unovčitev bona sta opravljana storitev ter izpolnjen obrazec Potrditev unovčitve bona (Priloga 1, Priloga 1 – BON 21). V primeru odpovedi rezervacije mora ponudnik storitve stornirati rezervacijo bona. V nasprotnem primeru lahko sledi prijava na Tržni inšpektorat Republike Slovenije (TIRS).
 
11. Kaj mora storiti ponudnik, ki je unovčil bon, še preden je bila že plačana storitev dokončno opravljena, upravičenec pa je potem predčasno odšel?

Če je že bila izvedena unovčitev bona za storitev v višji vrednosti, kot je bila dejansko opravljena, je ponudnik dolžan narediti stornacijo (sam*/GFU) in bon unovčiti v vrednosti dejansko opravljene storitve. V nasprotnem primeru lahko sledi prijava na TIRS.

12. Ali se lanskoletni boni (TB) še naprej lahko koristijo le za nastanitve ali nastanitve z zajtrkom? Se lahko TB in BON 21 kombinirata oziroma koristita sočasno?

Da. TB se lahko uporabi le za nastanitev ali nastanitev z zajtrkom. Za plačilo opravljene storitve, ki je širša od nastanitve/nastanitve z zajtrkom, je mogoča kombinacija TB in BON 21.
 
13. Ali lahko z BON 21 plačam šolske potrebščine?

V zakonsko določeno dejavnost 47.610 (Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami), v okviru katere lahko ponudniki storitev unovčujejo BON 21, po tolmačenju pristojnega Statističnega urada RS, sodi prodaja učbenikov in delovnih zvezkov. Ostale potrebščine (npr. svinčniki, radirke, peresnice) sodijo v drugo SKD dejavnost, ki je zakon ne predpisuje kot dejavnost, v okviru katere je mogoče unovčevanje BON 21.

14. Ali lahko z BON 21 plačam darilni bon?

Z BON 21 ni mogoče plačati darilnega bona, saj bi to pomenilo, da bi lahko prišlo do prenosa bona na neupravičeno osebo. Prenos bona BON 21 je med upravičenimi osebami mogoč prek ustreznega obrazca/izjave (Priloga 3 – BON 21).
 
15. Ali lahko z BON 21 kupim bon kot dobroimetje?

Bon kot dobroimetje na ime upravičenca do bona ter z zapisom storitve, za katero bo dobroimetje unovčeno, ter ob pogoju, da bo storitev opravljena v Republiki Sloveniji, se lahko plača z BON 21, pri čemer bo moral ponudnik ob morebitnem nadzoru pristojnega organa iz svoje dokumentacije predložiti ustrezne podatke. Pri tem je mišljeno kot kupon, ki je v manjši vrednosti, denimo za malico, in jih je mogoče kupiti v paketu več hkrati. A pri tem je treba vedeti, da se posamezni kupon izteče konec leta, biti pa mora vpisan z imenom in s priimkom na lastnika kupona

16. Ali se dodatne hotelske storitve (parkirišče, končno čiščenje apartmaja, doplačilo za hišnega ljubljenčka …) lahko plačajo z boni?

S TB ne, z BON 21 lahko, če to sodi v sklop celotne opravljene storitve.

17. Ali se lahko BON 21 unovči za nakup letne vstopnice za živalski vrt, za plačilo storitve dramskega igralca, ki bo izvedena v letu 2022, za celoletno vstopnico za fitnes?

BON 21 se bo lahko unovčeval le pri poslovnih subjektih, ki imajo kot glavno dejavnost registrirano eno izmed zakonsko predpisanih SKD-dejavnosti. Le v tem primeru bodo prišli v nabor ponudnikov storitev. Bon sme ponudnik storitev unovčiti le za plačilo tiste opravljene storitve, ki sodi pod zakonsko predpisane SKD-dejavnosti, ne pa tudi za morebitne ostale, ki jih ima ponudnik opredeljene v ustanovitvenem aktu.

Ob tem pa velja, da je ukrep, predpisan v interventnem zakonu ZIUPGT, časovno omejen, in sicer traja od 16. 7. 2021 do 31. 12. 2021. Iz navedenega razloga je tudi omejeno koriščenje storitve, kar pomeni do konca leta 2021 in ne v letu 2022. V letu 2022 bo to mogoče samo v primeru, da bo vlada do konca leta 2021 sprejela sklep o podaljšanju veljavnosti ukrepa za šest mesece.
V primeru nakupa posamičnih storitev (npr. 10 vstopnic, 10 smučarskih kart, vstopnica za predstavo gledališkega igralca ipd.) jih je torej treba porabiti do 31. 12. 2021, če ukrep ne bo podaljšan.

Izjema pa velja za letne karte, abonmaje ipd. (npr. letna karta za živalski vrt, abonma za gledališče, letna smučarska karta), kjer po naravi stvari tega ne moreš porabiti do konca leta, ker je vezano na celo sezono (npr. gledališki abonma traja od septembra do septembra).

18. Prodaja vstopnic/kart prek posrednikov, ki jih prodajajo v imenu in za račun drugega poslovnega subjekta na osnovi posredniške pogodbe (npr. Eventim).

BON 21 se bo lahko unovčeval le pri poslovnih subjektih, ki imajo kot glavno dejavnost registrirano eno izmed zakonsko predpisanih SKD-dejavnosti. Le v tem primeru bodo prišli v nabor ponudnikov storitev. Bon sme ponudnik storitev unovčiti le za plačilo tiste opravljene storitve, ki sodi pod zakonsko predpisane SKD-dejavnosti, ne pa tudi za morebitne ostale, ki jih ima ponudnik opredeljene v ustanovitvenem aktu.

Posrednik, ki izpolnjuje pogoj za ponudnika storitev, lahko unovčuje BON 21, torej se za nakup vstopnic/kart prek takega posrednika lahko unovči BON 21.

19. Ali lahko z bonom plačam masažo?

Za samostojno izvedeno storitev masaže ni mogoče plačilo z BON 21. Storitev masaže ne sodi med dejavnosti SKD, za katero je predpisana možnost z bonom.

Če pa je ta storitev izvedena v paketu z drugimi storitvami (pri čemer mora ponudnik upoštevati, da mora imeti ustrezne registrirane dejavnosti), je za plačilo takega paketa mogoče uporabiti BON 21.

Pri tem je treba opozoriti na zakonsko določbo, da ni dovoljeno oblikovati posebnih ločenih paketov, ki bi jih bilo mogoče koristiti zgolj z boni (paket mora biti na voljo vsem po isti ceni; paket je na rednem ceniku ponudnika).
 

Izbrano za vas

Komentarji:

Izbrano za vas