Pogoji uporabe

Fotografija: FOTO:
Odpri galerijo
FOTO:

Splošna pravna obvestila
 

Opomba: za branje datotek v formatu PDF potrebujete brezplačen bralnik Adobe Reader.
 


Splošni pogoji uporabe spletnega mesta slovenskenovice.si
 
  
Ta pravila urejajo splošne pogoje uporabe spletnega mesta slovenskenovice.si, vključno z vsemi stranmi, podstranmi in poddomenami, ki ga izdaja Delo Časopisno založniško podjetje d.o.o., Likozarjeva 1, Ljubljana (v nadaljevanju: izdajatelj). Ti pogoji uporabe veljajo za celoten spletni portal in za vse tipe uporabnikov: neregistrirane, registrirane in premijske uporabnike. Z vstopom na spletno mesto slovenskenovice.si uporabnik potrjuje, da je seznanjen s temi splošnimi pogoji, da z njimi soglaša in da ga določbe teh splošnih pogojev zavezujejo.
 
 
Uredniška politika
 
Izdajatelj se zavzema za spoštovanje človekovih pravic in z ustavo ter zakoni zagotovljenih pravic ter svoboščin. Nasprotuje vsem kršitvam državljanskih, nacionalnih, verskih, rasnih, spolnih in drugih pravic ter svoboščin. Prav tako nasprotuje izzivanju, razpihovanju in povzročanju nestrpnosti in žalitev. V okviru tega si izdajatelj pridružuje pravico, da zavrne vsako, pa čeprav naročeno besedilo, ki vsebuje neresnično, rasistično, nacionalistično, hujskaško, nasilno, pornografsko, žaljivo ali podobno (drugače nezakonito) vsebino.
 
Slovenskenovice.si svobodo govora razumejo kot visoko etično odgovornost do javne besede. Prispevki, ki niso v skladu z ustavo, zakoni in demokratičnimi standardi, ki opredeljujejo vsebine medijev in javno komuniciranje, ne bodo objavljeni.
 
Izdajatelj si bo po lastnih močeh prizadeval, da bodo vse uredniško objavljene vsebine točne, preverjene in popolne, vendar zaradi narave dela za to ne more niti jamčiti niti pravno odgovarjati. V primeru zahteve po popravku oziroma dopolnitvi informacij ali prikazu nasprotnih dejstev uporabnikom in tretjim osebam svetujemo uporabo za to namenjenih zakonskih možnosti, ki jih omogoča Zakon o medijih.
 
Uredništvo bo prispele zahtevke za popravek objavljenega besedila oz. prikaz nasprotnih dejstev ter pravico do odgovora obravnavalo v zakonsko predpisanem roku. Uredništvo si pridržuje pravico, da od avtorja pred objavo zahteva skrajšanje odgovora, če bo to ocenilo kot potrebno, in da zahtevek zavrne, če bo vseboval nedokazljive ali neresnične podatke ali trditve.
 
Uporabniki sprejemajo dejstvo, da je del vsebin in storitev na spletnem mestu plačljiv (na voljo le naročnikom) ali kako drugače omejen.
 
Volitve in referendumi
 
Uredništvo bo volilno ali referendumsko kampanjo pred volitvami ali referendumi spremljalo v skladu s profesionalnimi novinarskimi standardi, novinarsko etiko in z uredniškim kodeksom, na neodvisen ter nepristranski način. To se nanaša tako na vsebinski vidik kot tudi na način in obseg spremljanja kampanje ter drugih z volitvami povezanih novic.

O objavah vsebin se bo uredništvo odločalo samostojno in v skladu z uredniško politiko. Med merili za pojavljanje političnih akterjev v mediju uredništvo priznava interes uporabnikov oz. bralcev ter podatke javnomnenjskih raziskav. To velja tako za frekvenco (pogostost) objav kot tudi obseg posamezne objave in umestitev objave znotraj medija.

Uredništvo Slovenskih novic nobeni politični stranki, gibanju, posamezniku ali društvu ne bo omogočilo brezplačne predstavitve ali objave promocijskih vsebin. Uredništvo bo morebitne zahtevke za popravek oz. prikaz nasprotnih dejstev obravnavalo skladno z določili zakona o medijih. Pri tem zainteresirano javnost izrecno opozarja, da bo objava popravka zavrnjena vsem, ki bi ta institut poskušali zlorabiti za politično kampanjo, v nasprotju z določili zakona o medijih.

Medijski založnik Delo d.o.o. vsem zainteresiranim pravnim in fizičnim osebam omogoča objave oglasov v vseh izdajah Slovenskih novic pod enakopravnimi pogoji ob jasni označitvi oglasa v skladu s cenikom in ob navedbi naročnika oglasa. Oglasne površine bodo na jasen in nedvoumen način ločene od uredniških vsebin. Za izvedbo oglaševanja je odgovoren oddelek Oglasnega trženja pri Delu d.o.o., Likozarjeva 1, 1000 Ljubljana. Za točnost in resničnost navedb v oglasu odgovarja naročnik oglasa. Kontaktni podatki oglasnega trženja: za oglase v tisku oglasi@delo.si oz. 01 4737 500, za oglase na spletni strani: digital@delo.si oz. 01 4737 564.

Registracija
 
Ob registraciji, ne glede na način, se uporabnik zaveže, da se strinja z vsemi določbami v pogojih uporabe spletnih vsebin oziroma storitev spletnega mesta slovenskenovice.si. Vsakič, ko se prijavi na slovenskenovice.si, uporabnik potrjuje, da se strinja z vsemi določbami in sprejema vse navedene pogoje uporabe. V kolikor se z določbami ne strinja, mu uporaba storitev ni dovoljena in se ne more registrirati. Izdajatelj se zavezuje, da bo s posredovanimi osebnimi podatki ravnal skrbno in jih ne bo razkrival nepooblaščenim tretjim osebam brez privolitve uporabnika, pri čemer bo sledil določilom Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 
Uporabnik se zavezuje, da bo ob registraciji navedel točne, popolne in resnične podatke. Registracijo lahko izvede le za sebe osebno in ne za drugo osebo, razen če to opravi z izrecnim pooblastilom te druge osebe. Zavezuje se tudi k varovanju osebnega imena in gesla ter nerazkrivanju teh podatkov tretjim osebam.
 
Izdajatelj bo osebne podatke registriranih uporabnikov uporabljal za obdelavo v svojih zbirkah ter za naslednje namene: statistične obdelave, segmentacijo kupcev, obdelave preteklega nakupnega vedenja, obveščanje kupcev o morebitnih napakah na izdelkih, pošiljanje ponudb, oglasnega gradiva, revij in vabil na dogodke Dela d.o.o., in partnerskih podjetij Dela, ter za telefonsko, pisno in elektronsko anketiranje ter zbiranje naročil. Uporabnikove osebne podatke lahko Delo d.o.o., hrani in obdeluje neomejeno oziroma do pisnega preklica privolitve registriranega uporabnika. Registriranemu uporabniku pripadajo vse pravice skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov (Ur. l. RS, št. 20/98 do 86/2009). Podatki se uporabljajo in shranjujejo skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB-1, Ur. l. RS, št. 94/2007).
 
V primeru zaznanih zlorab si izdajatelj pridržuje pravico do začasne ali trajne ukinitve uporabniških računov uporabnikov, pri čemer svoje odločitve ni dolžan pojasnjevati. V primeru, da bo zaradi zlorabe prišlo do škode, materialne ali nematerialne, oziroma do neupravičenega okoriščanja ali uporabe storitev v nezakonite namene, bo izdajatelj proti storilcu sprožil ustrezne pravne postopke.
 
Komentiranje
 
Izdajatelj vsem zainteresiranim uporabnikom omogoča komentiranje člankov in sorodne interakcije z vsebino na spletnih straneh izdajatelja. Pri tem si pridržuje pravico do delne ali popolne odstranitve zapisanega besedila, če bo presodil, da presega okvir zastavljenih uredniških standardov.
 
Vse komentatorje izrecno opozarjamo na uredniško politiko odstranjevanja komentarjev, ki ne ustrezajo uredniškim standardom. Razumemo, da tovrstni strogi ukrepi škodijo živahni, barviti in korektni razpravi, ki se je poslužuje večina naših uporabnikov. Vendar smo v tak ukrep primorani zaradi tiste peščice uporabnikov, ki si izraz "svoboda govora" interpretirajo po svoje in možnost komentiranja zlorabljajo za objavljanje vsebin, ki kršijo ustavo in zakone R. Slovenije.
 
Izdajatelj vse uporabnike, ki bodo objavljali svoje vsebine, posebej opozarja, da bo v primeru zapisa, ki zaradi vsebine krši ustavo in zakone R. Slovenije (npr. razpihovanje sovraštva, pozivi k nestrpnosti), avtorja tovrstnega komentarja lahko prijavil pristojnim institucijam oziroma bo z njimi polno sodeloval pri kazenskem pregonu tovrstnega kaznivega dejanja. Pri tem bo pristojnim organom omogočil vpogled v vse osebne podatke o avtorju, s katerimi izdajatelj razpolaga, vključno z IP-številko uporabnika in posredovanimi osebnimi podatki, če bo z njimi razpolagalo. Uredništvo bo prav tako brisalo vse vsebine, ki strogo formalno ne kršijo ustave in zakonov, vendar jih označuje kot neprimerne (vulgarizmi, seksizmi, žaljenja ipd.). Uporabnik, ki se s tovrstnimi pogoji komentiranja ne strinja, ne sme objaviti komentarjev oziroma drugače sodelovati v interakcijah na spletnem mestu slovenskenovice.si. Prav tako opozarjamo, da je oglaševanje storitev in izdelkov v komentarjih prepovedano, kršitelju pa bo za tovrstno nedovoljeno oglaševanje lahko izdana faktura v trikratni vrednosti običajnega zneska primerljivih oglasnih pasic.
 
Izdajatelj si pridržuje pravico do trajnega blokiranja uporabnikov, ki bodo kršili zapisane uredniške standarde ter ustavo oz. zakone R. Slovenije. Izdajatelj bo neprimerne vsebine odstranil na pobudo in v razumnem roku, ki ne bo daljši od 24 ur. Pri tem uporabnike opozarja, da uredništvo pravno ne odgovarja za vsebino, objavljeno v okviru komentarjev in drugih sorodnih interaktivnih vsebin.
 
Avtorske pravice
 
Vsa vsebina spletnega mesta slovenskenovice.si je zaščiteno avtorsko delo podjetja Delo d.o.o. ali njegovih pogodbenih partnerjev. Vse pravice so pridržane. Uporabniki in tretje osebe brez pisnega soglasja izdajatelja ne smejo reproducirati ali kako drugače za svoje komercialne ali nekomercialne namene uporabiti vsebin (tako besedilnih kot slikovnih oziroma videovsebin) izdajatelja.
 
Uporabniki, ki na spletnem mestu slovenskenovice.si objavijo svoje vsebine oziroma jih posredujejo uredništvu (besedila, fotografije, videoposnetki, ilustracije ipd.), se strinjajo s trajnim in geografsko neomejenim prenosom materialnih avtorskih pravic izključno na izdajatelja. Strinjajo se, da se odpovedujejo vsem zahtevkom, ki bi sledili iz naslova uporabe posredovanih vsebin. Pri tem izdajatelju izrecno dovoljujejo, da posredovane vsebine lahko prosto in neomejeno uporablja za svoje poslovne namene (objava prispevkov, obveščanje javnosti, oglaševanje ipd.), tudi v primerih, ko avtorstvo ne bo jasno označeno (npr. v promocijskih materialih, logotipih ipd.).
 
Vse pravice se prenašajo neodplačno. Pri tem uporabniki izrecno zagotavljajo, da so posredovane vsebine njihovo lastno in izvirno avtorsko delo oziroma so imetniki vseh avtorskih in sorodnih pravic na posredovanih vsebinah. Izdajatelj uporabnikom zagotavlja ohranitev moralnih avtorskih pravic z morebitno izjemo iz prejšnjega odstavka. Za morebitno nadaljnjo uporabo posredovanih vsebin s strani tretjih oseb izdajatelj ne odgovarja.
 
Nagradne igre
 
V kolikor ni drugače določeno pri posamezni nagradni igri, ta dokument ureja pravila za sodelovanje v nagradnih igrah izdajatelja oziroma nagradnih igrah, ki jih na portalu izdajatelja organizirajo izdajateljevi poslovni partnerji. Za prejem nagrade mora nagrajenec posredovati: ime, priimek, polni naslov, e-poštni naslov in davčno številko. Pri tem izrecno soglaša, da izdajatelj njegove osebne podatke in e-poštni naslov lahko uporablja za namene, kot so določeni v tem dokumentu. V primeru mladoletnosti nagrajenca nagrado ter vse obveznosti, ki iz nje izhajajo, prevzamejo starši oziroma zakoniti zastopniki. Podrobnejša navodila o nagradi, prevzemu in koriščenju bo nagrajenec individualno dobil od izdajatelja.
 
Nagrajenec mora pred prevzemom nagrade, katere vrednost presega zakonsko določenih 42 €, poravnati akontacijo dohodnine, razen v primerih nagradnih iger, kjer bo akontacijo za nagrajenca poravnal izdajatelj oziroma njegov poslovni partner. Nagrad ni mogoče zamenjati za drugo blago ali denar. V okviru ene nagradne igre lahko uporabnik nagrado prejme samo enkrat. Če zaradi žreba ali na kak drug način nagrado pridobi dvakrat, se šteje, da druga nagrada ni bila pridobljena, žreb pa se ponovi.
 
Do nagrad v nobenem primeru niso upravičeni sodelavci (zaposleni, pogodbeni, honorarni ali zunanji sodelavci) izdajatelja in njihovi ožji družinski člani. V kolikor bo o podelitvi nagrade odločal žreb, bo izdajatelj zagotovil žrebanje v navzočnosti najmanj treh članov komisije. V primeru zlorab si izdajatelj pridržuje pravico do diskvalifikacije udeleženca.

S sodelovanjem v nagradnem natečaju sodelujoči dovoli podjetju Delo d.o.o., da se, če je izžreban, njegovi podatki, to so ime, priimek, kraj, objavijo v edicijah Dela d.o.o. Organizator akcije se zavezuje, da bo pridobljene osebne podatke varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter da jih ne bo posredoval tretjim osebam.

S podpisom in oddajo kupona objavljenega v časopisu in/ali na spletni strani sodelujoči izrazi strinjanje, da sodeluje v nagradnem natečaju. S potrditvijo prejemanja elektronskih sporočil s področja tiskanih in digitalnih produktov družbe Delo d.o.o. se sodelujoči strinja, da mu posredujemo ponudbe in ugodnosti, ki jih pripravljamo pri naših tiskanih in digitalnih produktih.

Za izvedbo nagradnega natečaj in tudi za posredovanje elektronskih sporočil bo organizator posredovane osebne podatke udeleženca obdeloval v skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR) in nacionalno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov. Osebne podatke udeleženca nagradne igre bomo obdelovali zgolj toliko časa, kolikor je potrebno za dosego namena, za katerega so bili zbrani. V primeru izvedbe nagradne igre bo to vse do njenega zaključka, osebne podatke nagrajenca pa v skladu z zakonodajo z davčnega področja.

Če je udeleženec podal soglasje za prejemanje elektronskih sporočil, bomo njegove osebne podatke obdelovali dokler svojega soglasja ne prekliče. Preklic prejemanja elektronskih sporočil lahko izvede kadarkoli, najlažje tako, da v elektronskem sporočilu klikne polje »odjava« ali nas o preklicu obvesti s spletnim obrazcem na https://info.delo.si/gdprsoglasje ali pisno na Delo d.o.o., Likozarjeva 1, Ljubljana. Več informacij o varstvu osebnih podatkov si lahko preberete v politiki zasebnosti, objavljeni na spletni strani https://info.delo.si/gdprsoglasje/.

Osebni podatki se ne posredujejo nikamor. V stik z njimi bodo prišli le pogodbeni obdelovalci pri obdelavi, vendar morajo spoštovati pravila in zahteve Dela d.o.o. za ustrezno obdelavo osebnih podatkov. Če želi udeleženec nagradne igre od nas dobiti kakršnekoli informacije v zvezi z obdelavo njegovih osebnih podatkov, kot npr. vpogled, izvesti morebitni popravek ali izbris, prenos, omejiti obdelavo podatkov ali obdelavi ugovarjati, nam to lahko sporoči s spletnim obrazcem na https://info.delo.si/gdprsoglasje ali pisno na naslov Delo d.o.o., Likozarjeva 1, Ljubljana. Na njegovo zahtevo bomo odgovorili kar najhitreje, vsekakor pa ne kasneje, kot je dovoljeno. Če z našimi odgovori v zvezi s pravicami glede varstva osebnih podatkov ne bo zadovoljen, ima možnost vložiti pritožbo pri nadzornem organu, ki je informacijski pooblaščenec, Zaloška 59, 1000 Ljubljana, 01 230 97 30 in gp.ip@ip-rs.si.


Dostopnost in varnost
 
Izdajatelj si pridržuje pravico, da bo na tehnični ravni zagotavljal nemoteno uporabo spletnega mesta le za opremo (računalnike in drugo podobno strojno ali programsko opremo), ki je v širši uporabi. Pri tem dopušča možnost, da pri majhnem odstotku uporabnikov uporabniška izkušnja zaradi uporabe neprimerne ali zastarele opreme (npr. brskalnik Internet Explorer) ali prepočasne spletne povezave ne bo optimalna.

Spletna stran je prilagojena delovanju na aktualnih različicah brskalnikov, zato si svojega posodobite, če si ga še niste. Starih različic brskalnikov ne podpiramo.
 
Izdajatelj si pridržuje pravico do občasne nedostopnosti spletnega mesta zaradi potreb vzdrževanja, napak oziroma odpravljanja napak, nadgradenj opreme ali višje sile. Izdajatelj ne odgovarja za škodo, materialno ali nematerialno, ki bi nastala zaradi nedostopnosti spletnega mesta.
 
Uporabnik izrecno zagotavlja, da ne bo  izvajal nobenih postopkov ali storitev, ki na nedovoljen način posegajo v delovanje spletnega mesta izdajatelja oziroma posegajo v delovanje katere koli od storitev na spletnem mestu. Pri tem izdajatelj vse uporabnike, ki bi to pravilo kršili (npr. s spletnimi napadi, poskusom širjenja računalniških virusov, uporabo zlonamerne programske kode, izkoriščanjem morebitnih lukenj v programski kodi in podobno), izrecno opozarja, da bo uporabil vsa pravna sredstva za pregon tovrstnih dejanj.
 
Merilne kode in piškotki
 
Izdajatelj uporablja računalniške tehnike anonimnega merjenja obiskanosti in sledljivosti uporabnikom, ki lahko na uporabnikov računalnik oziroma drugo napravo, s katero dostopa do spletnega mesta slovenskenovice.si, odlagajo posebne datoteke, ki lahko vsebujejo anonimizirane podatke o uporabniku (piškotke). Izdajatelj agregirane izsledke meritev uporablja za statistično obdelavo z namenom izboljšanja ponudbe spletnega mesta, za prikazovanje oglasov in za izboljšanje uporabniške izkušnje, na način, ki zagotavlja in varuje zasebnost posameznih uporabnikov. S soglašanjem s temi pravili se šteje, da uporabnik pristaja na uporabo piškotkov, in da ob preprečevanju njihovega odlaganja spletna stran izdajatelja (npr. registracija) na uporabnikovem računalniku oziroma drugi napravi morda ne bo pravilno delovala.
 
Končne določbe
 
Izdajatelj si pridržuje pravico do spreminjanja in posodabljanja pogojev, določil in opomb, pod katerimi se omogoča uporabo spletnega mesta slovenskenovice.si, pri čemer o spremembah uporabnikov ne bo posebej obveščal. Ob vsaki posodobitvi pogojev uporabe bo datum na dnu teh pogojev spremenjen.
 
Uporabnik lahko prosi za pomoč in podporo s sporočilom, naslovljenim na e-poštni naslov sn-online@delo.si.
 
 
Delo Časopisno založniško podjetje d.o.o.
uredništvo slovenskenovice.si,
objavljeno decembra 2011, zadnjič posodobljeno marca 2022

Več iz te teme:

Predstavitvene informacije

Komentarji:

Predstavitvene informacije