PREPOVED PREDVAJANJA

Šok za slovensko televizijo: informacijska pooblaščenka prepovedala prenos seje

Objavljeno 31. januar 2019 08.17 | Posodobljeno 01. februar 2019 10.44 | Piše: P. K.

Gledalce so obvestili, da seja ne bo predvajana.

Namesto prenosa seje je gledalce pričakalo obvestilo. FOTO: Getty Images/Istockphoto
MEDVODE – Lokalna televizija Medvode je prejela dopis informacijske pooblaščenke, v katerem so dobili prepoved predvajanja prenosa 2. seje občinskega sveta, saj je po njeni presoji glede na pravice posameznika do zasebnosti in zakona o varstvu osebnih podatkov predvajanje nezakonito. Eden izmed izvoljenih svetnikov namreč ni podpisal soglasja, o tem pa je obvestil tudi informacijsko pooblaščenko. Tako je gledalce namesto prenosa seje na malih zaslonih pričakalo obvestilo, da seja ne bo predvajana. Celotni zapis si lahko preberete spodaj.Na vse skupaj se je odzval tudi direktor Kabelske televizije Medvode Iztok Pipan, ki je zapisal (nelektorirano): 

»Današnje nepredvajanje seje občinskega sveta Občine Medvode je korak nazaj v interesu javnosti o dostopnosti javnih informacij. In to velik. Ne glede na pravice posameznika do zasebnosti in zakona o varstvu osebnih podatkov. In ne glede na morebitno neusklajenost občinskih predpisov s spreminjajočo se zakonodajo. Občani imajo pravico vedeti, kaj njihovi izvoljeni predstavniki v njihovem imenu in za njihov denar odločajo. Občinski svetniki postanejo funkcionarji tisti trenutek, ko si potrdijo mandat, zavedanje o javni funkciji pa jim mora biti točka vedenja že ob podpisu kandidature. In v lokalni ustavi, Statutu občine je zapisano: »Seje občinskega sveta, občinskih odborov in komisij so odprte za javnost, razen kadar svet zaradi posebnih okoliščin v javnem interesu z večino glasov vseh članov odloči, da se javnost izključi« (16.člen). In javnost dela občinskega sveta je najbolj dosežena ravno s prenosom na lokalni televiziji. Ki te seje prenaša najdalj v Sloveniji, saj smo s tovrstno prakso zagotavljanja popolne seznanjenosti občanov pričeli prvi v Sloveniji, takoj po ponovni ustanovitvi Občine Medvode. Tako, da vsi kandidati za javne funkcije v naši občini vedo, da bodo z izvolitvijo postali tudi lokalni politiki s televizijskih ekranov. Vse, kar se je zgodilo danes je zgolj farsa demokracije in varstva zasebnosti.«

Gledalci so tako prvič od ustanovitve Občine Medvode ostali brez prenosa občinske seje. Neuradno je to dosegel svetnik iz vrst nekdanjega dolgoletnega župana Medvod Stanislava Žagarja, ki je funkcijo opravljal v obdobju 1994–2014, na predzadnjih volitvah ga je premagal takrat najmlajši in tudi sedanji župan Nejc Smole. ​Občinski svet sicer šteje 23 svetnikov, 22 jih je soglasje za predvajanje podpisalo.


»Informacijski pooblaščenec (IP) je v zgoraj navedenem prispevku zasledil neresnične in zavajajoče navedbe. Te se nanašajo na postopek inšpekcijskega nadzora, ki ga IP vodi po uradni dolžnosti zaradi javnih objav posnetkov sej občinskega sveta na spletnih straneh Občine Medvode. Poudarjamo, da je že sam naslov povsem neresničen, saj informacijska pooblaščenka nikoli ni prepovedala nobenega prenosa seje s strani lokalne televizije, tudi ne 2. seje Občinskega sveta Medvode. Prav tako ni nikdar presodila, da bi bilo glede na pravice posameznika do zasebnosti in Zakona o varstvu osebnih podatkov, predvajanje seje s strani medija nezakonito. V prispevku je bilo navedeno, da je lokalna televizija Medvode o tem prejela dopis informacijske pooblaščenke, kar ne drži. IP namreč zoper lokalno televizijo sploh ne vodi nobenega postopka.

IP je za namen preverjanja ugotovitev, ali Občina Medvode na svojih spletnih straneh zakonito javno objavlja video posnetke sej Občinskega sveta Medvode, občino opozoril na pogoje, ki bi morali biti izpolnjeni, da bi bila javnost dela občinskega sveta zakonito zagotovljena na način, kot to občina trenutno počne - torej z javno objavo posnetkov sej občinskega sveta. Te posnetke pa po naročilu in v imenu občine pripravlja lokalna televizija. IP torej sploh ni obravnaval delovanja lokalne televizije kot medija, ampak je preverjal zakonitost poslovanja občine v delu, ki se nanaša na obdelavo osebnih podatkov. Televizija pa v tem delu nastopa zgolj v vlogi pogodbenega obdelovalca.

Z zajemom podob in glasu udeležencev prisotnih na seji se obdelujejo osebni podatki na način, ki pomeni poseg v zasebnost in varstvo osebnih podatkov vseh prisotnih posameznikov na seji (ne le občinskih uslužbencev in funkcionarjev). Zato takšen poseg s strani občine ni dopusten brez pravnega temelja, kot je opredeljen v členu 6 Splošne uredbe o varstvu podatkov. Na občini pa je presoja, ali v konkretnem primeru za namen npr. priprave magnetograma obstaja katera izmed pravnih podlag za snemanje s strani občine.

Ko pa o javnih sejah občinskega sveta, ki so odprte za javnost, poročajo mediji, gre za vprašanja izvrševanja pravice do svobode izražanja in delovanja medijev, o katerih IP ni pristojen presojati. Zato o tem IP niti ni presojal. Upoštevajoč veljavne predpise in sodno prakso in ob predpostavki, da je delo organov občine javno, pa načeloma niti niso problematični neposredni prenosi za javnost odprtih sej s strani medija (v konkretnem primeru lokalne televizije po Zakonu o medijih).

Z vidika obdelave osebnih podatkov bi lahko bilo sporno zgolj naknadno objavljanje posnetkov sej na spletnih straneh občine. Ob tem je treba še poudariti, da ima v konkretnem primeru občina v poslovniku občinskega sveta določeno, da javnost dela zagotavlja z magnetogrami (dobesednimi prepisi zvočnega zapisa poteka seje) in ne z javno objavo obdelanih posnetkov lokalne televizije.

IP na koncu še dodaja, da lahko prepoved obdelave osebnih podatkov, kamor med drugim spada tudi snemanje ali objavljanje sej občinskega sveta s strani občine, odredi le z inšpekcijsko odločbo, pri čemer mora pred izdajo takšne odločbe izvesti inšpekcijski postopek, v okviru katerega mora ugotoviti resnično dejansko stanje. V ta namen mora tudi ugotoviti vsa dejstva, ki so pomembna za zakonito in pravilno odločbo, poleg tega pa mora dati zavezancu možnost, da se izjavi o dejstvih in okoliščinah, ki so pomembne za izdajo odločbe (načelo zaslišanje stranke). V predmetnem inšpekcijskem postopku zato IP ni izdal še nobene odločbe, saj ugotovitveni postopek še ni zaključen.

V okviru postopka, ki je v teku, pa je IP občino seznanil s stališči v zvezi zagotovitvijo ustrezne ravni varstva osebnih podatkov pri snemanju in javnem objavljanju občinskih sej. Te je IP v preteklosti že večkrat objavil v obliki mnenj, dostopnih na spletnih straneh IP. Ta mnenja smiselno enako veljajo tudi ob upoštevanju nove evropske ureditve varstva osebnih podatkov.«

Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav., Informacijska pooblaščenka
Deli s prijatelji