PO USODNI UJMI

To so določbe o sanaciji objektov po poplavah

Jasno je, kaj vse se bo financiralo iz proračuna in v kolikšnem deležu.
Fotografija: Saniranje posledic poplav v Strugah, 8. september 2023 FOTO: Matej Druznik
Odpri galerijo
Saniranje posledic poplav v Strugah, 8. september 2023 FOTO: Matej Druznik

Ministrstvi, pristojni za prostor in za kmetijstvo, sta pripravili pregled zakonskih določb, ki se nanašajo na sanacijo objektov oz. gradnjo nadomestnih objektov, zagotavljanje zemljišč in upravičenosti občin do državnih sredstev za pomoč po poplavah in plazovih v avgustu.

Kot je danes sporočil urad vlade za komuniciranje, gradivo med drugim pojasnjuje, da je treba razlikovati med sanacijo objektov, ki bodo ostali na istih mestih, in nadomestitvijo objektov, ki jih ni več oz. so bili tako poškodovani, da njihova sanacija na mestu ni mogoča, ter se bodo nadomestili z novogradnjo na novi lokaciji.

Gradbeni zakon in interventna novela zakona o odpravi posledic naravnih nesreč dopuščata nujne začasne objekte, ki se lahko postavijo na podlagi sklepa vlade ali občinskega sveta za največ tri leta, in sicer brez upoštevanja prostorskih aktov ali drugih predpisov, npr. vodarskih.

Možna so vzdrževalna dela brez gradbenega dovoljenja in brez prijave začetka gradnje, s katerimi se lahko sanira objekte, ki nimajo konstrukcijskih poškodb (npr. zamenjava podov, ometov in instalacij).

Prav tako brez gradbenega dovoljenja in prijave začetka gradnje se lahko opravljajo vzdrževalna dela v javno korist za obnovo gospodarske javne infrastrukture, kot so nadomestitvena gradnja cest, energetskih objektov, vodovodov in kanalizacij.

Brez gradbenega dovoljenja ali prijave začetka gradnje, a na podlagi mnenja pooblaščenega strokovnjaka s področja gradbeništva, je mogoče izvesti manjše rekonstrukcije - ko se poškodbe nanašajo le na posamezne konstrukcijske elemente.

Nujna rekonstrukcija

Nujna rekonstrukcija po gradbenem zakonu pomeni vrnitev objekta v prvotno stanje, in sicer z začetkom v treh mesecih po nesreči samo z izjavo pooblaščenega strokovnjaka s področja gradbeništva in prijavo začetega gradnje ter uporabnim dovoljenjem po izvedenih delih le na podlagi projekta izvedenih del.

Nujna rekonstrukcija po interventnem zakonu pa dopušča tudi spreminjanje objekta glede lege, gabaritov in izgleda, in sicer v okvirih dopustnih manjših odstopanj po gradbenem zakonu, če se izdela projekt za izvedbo in pridobi vodno soglasje, z deli pa se začne do 31. julija 2024.

Občine bodo lahko v primerih, ko zazidljivih zemljišč ni na razpolago, sprejele občinske podrobne prostorske načrte za obnovo (t. i. OPPN za obnovo), v okviru priprave katerih bodo popisale nepozidana zazidljiva zemljišča v občini ter pripravile strokovne podlage npr. glede poplavne varnosti in plazljivosti in urbanistične zasnove.

Pri iskanju nadomestnih zemljišč je interventni zakon uveljavil začasen ukrep, da lahko država v soglasju z lastnikom kupi kmetijsko zemljišče brez vzpostavitve nadomestnega kmetijskega zemljišča, kot to sicer predpisuje zakon o kmetijskih zemljiščih.

Izplačilo pomoči

Interventni zakon predvideva izplačilo pomoči iz državnega proračuna občinam, ki morajo obnoviti objekte in infrastrukturo v občinski lasti oz. upravljanju, ter posameznikom, ki so v utrpeli škodo na stanovanjskih ali poslovnih objektih, v katerih živijo oz. jih uporabljajo za opravljanje dejavnosti. V obeh primerih za popis škode poskrbi občina.

Občine lahko pomoč poleg za obnovo stavb in infrastrukture dobijo tudi za nakup in komunalno ureditev stavbnih zemljišč za nadomestitev objektov, ki so (bili) na vplivnem območju naravne nesreče. Pri tem je pogoj, da občina ta nova zemljišča brezplačno prenese v last upravičencev in da ti svoja obstoječa stavbna zemljišča (ki so na ogroženem območju) brezplačno prenesejo v last države.

Občine lahko sredstva iz proračuna dobijo tudi za plačilo stroškov začasnega nadomestnega bivanja izseljenih oseb ter za sanacijo plazov.

Posamezniki lahko dobijo povrnjen del stroškov za sanacijo stavb, ki so bile na dan nesreče naseljene oz. se je v njih izvajala dejavnost.

Pri stanovanjskih stavbah dobijo povrnjenih do 60 odstotkov stroškov obnove (če je bila stavba zavarovana in je zavarovalnina znašala vsaj polovico ocenjene škode) oz. do 40 odstotkov stroškov obnove, če stavba ni bila zavarovana. Za stanovanjske stavbe, ki so v najemu, je delež povrnjenih strokov do 40 oz. do 30 odstotkov.

Za objekte, v katerih dejavnosti izvajajo lastniki, je možno sofinanciranje v višini 40 odstotkov (v primeru izplačane zavarovalnine v višini vsaj 60 odstotkov škode) oz. do 30 odstotkov (za nezavarovane stavbe), za tovrstne objekte v najemu pa do 20 oz. do 10 odstotkov.

V primerih, ko lastniki stanovanj ali stanovalci zaradi nizkih dohodkov ne morejo pridobiti posojila za obnovo, lahko potrebna sredstva pridobijo občine. Pogoj je, da lastniki nato dovolijo vpis hipoteke v korist občine v sorazmernem deležu.

Za objekte, ki so kulturni spomeniki ali ležijo na zavarovanih območjih, lahko lastniki pridobijo vsa sredstva, potrebna za obnovo.

Za gospodarske objekte na kmetijah, za katere bo izplačana zavarovalnina v višini vsaj 40 odstotkov škode, lahko osebe zasebnega prava dobijo povrnjenih do 60 odstotkov stroškov obnove. Pri tem skupna višina pomoči za obnovo objekta iz državnega in občinskega proračuna ter zavarovalnin ne sme presegati 80 odstotkov sredstev, ki jih je za obnovo objekta potrdila komisija za odpravo posledic nesreč.

Sanacija poplav. Stahovica, 25. avgust 2023 FOTO: Leon Vidic/delo
Sanacija poplav. Stahovica, 25. avgust 2023 FOTO: Leon Vidic/delo

Predstavitvene informacije

Komentarji:

Predstavitvene informacije