Kako do 5.500 evrov denarne pomoči

Nekateri zaradi epidemije beležijo ogromen izpad prihodka. Začasne težave lahko premostite tudi z izredno denarno socialno pomočjo.   
Fotografija: Simbolična fotografija. FOTO: Guliver, Getty Images
Odpri galerijo
Simbolična fotografija. FOTO: Guliver, Getty Images

Zaradi epidemije virusa sars-cov-2, ki povzroča bolezen covid-19, so se mnogim prihodki precej zmanjšali, nekateri so celo ostali popolnoma brez. A izdatki v gospodinjstvih še vedno nastajajo. Denimo s stanovanjem, bodisi z najemninami bodisi s stroški za uporabo nepremičnine. Kaj mi preostane, če teh izdatkov ne morem plačati? Po pomoč se lahko obrnete na pristojni center za socialno delo. Za pomoč pri iskanju odgovorov na temo izredne denarne socialne pomoči (IDSP) smo zaprosili CSD, enoto Bežigrad, od koder so nam v izjemno kratkem času poslali spodnja pojasnila.

Kakšni so pogoji za pridobitev (je nujno, da si v najemu, ali lahko zanjo zaprosijo tudi tisti, ki trenutno ne zmorejo plačevanja stroškov za stanovanje)?
Izredna denarna socialna pomoč je namenjena za kritje izrednih stroškov, ki so vezani na preživljanje in jih z lastnim dohodkom ali lastnim dohodkom družine ni mogoče pokriti. Namenjena je tudi v primeru, če se oseba ali družina iz razlogov, na katere ni imela vpliva, znajde v položaju materialne ogroženosti. Trenutna situacija zaradi izrednih ukrepov povezanih s covid-19, kot je prenehanje zaposlitve in nižji prihodki ob obstoječi zaposlitvi, so okoliščine, na katere posameznik oziroma družina ni imela vpliva.

Ker so življenjski primeri različni, strankam svetujemo, da na vlogi za izredno denarno socialno pomoč v točki 3. natančno navedejo, za kakšen namen pomoč potrebuje in natančno opredelijo višino sredstev, ki jo potrebujejo, prav tako pa v izjavi stranke o materialni ogroženosti navedejo druge pomembne okoliščine, ki vplivajo na presojo v konkretnem primeru. Stranke imajo torej možnost, da pojasnijo, kako je s stroški stanovanja in zaradi česa so se znašli v izredni stiski.


Koliko časa CSD potrebuje, da takšno pomoč odobri?
Prizadevamo si vloge rešiti v čim krajšem času, zaradi trenutnih okoliščin tudi pozivamo vse vlagatelje, naj na vlogi za lažjo komunikacijo navedejo svoj telefonsko številko in svoj e- naslov.

Koliko znaša višina pomoči in kolikokrat letno lahko zaprosiš zanjo?
Višina pomoči je odvisna od konkretnih okoliščin, na mesec znaša pomoč: največ 402,18 evra za samsko, delovno neaktivno osebo (cenzus za samsko osebo) ali največ 1.106,00 evra za družino (na primer za štiričlansko družino z dvema šoloobveznima otrokoma in brez zaposlitve). Ker pa stranke na vlogi navedejo konkreten namen, za katerega se bo dodelila IDSP, se znesek določi glede na ta namen in se nikoli ne dodeli pavšalno najvišje možne višine.

V koledarskem letu: največ 2.010,9 evra za samsko, delovno neaktivno osebo (5-kratnik cenzusa) ali največ 5.530,00 evra za družino (na primer za štiričlansko družino z dvema šoloobveznima otrokoma. Govorimo torej o skupnem najvišjem znesku in posameznik je lahko upravičen do izredne pomoči, dokler ne doseže tega cenzusa, če seveda izpolnjuje pogoje in utemeljuje upravičene stroške.


Ali v zadnjem obdobju, od pojava epidemije pri nas, opažate porast povpraševanja po tej pomoči?
V letu 2020 na Enoti Ljubljana Bežigrad beležimo naslednje število vlog za izredno denarno socialno pomoč in sicer:  januar 51, februar 29 in marec 27.

Velja še omeniti na dodatno opozorilo, ki je navedeno v navodilih za izpolnjevanje obrazca, in sicer, da je treba dokazila o porabi sredstev pristojnemu CSD dostaviti v 45 dneh po prejetju IDSP ali najkasneje ob vložitvi nove vloge za IDSP, če jo vlaga prek potekom 30 dni od prejetja pomoči. »Če upravičenec tega ne stori ali pa se iz dokazil ugotovi, da pomoč ni bila namensko porabljena ali ni bila porabljena v 30 dneh od prejetja pomoči, ni upravičen do izredne denarne socialne pomoči 14 mesecev po mesecu prejema izredne denarne socialne pomoči. Če upravičenec prejete pomoči ne porabi v celoti za namen, za katerega mu je bila dodeljena, mora preostanek teh sredstev vrniti v proračun Republike Slovenije v 15 dneh po poteku roka, v katerem je dolžan pomoč porabiti, drugače se šteje, da namenska poraba ni izkazana,« še pišejo.

Izbrano za vas

Komentarji:

Izbrano za vas